Realizacje

W roku 2020 zdecydowaliśmy się wesprzeć populacje płazów poprzez budowę dla nich zbiornika rozrodczego na terenie gminy Maszewo. Powstał tym samym zbiornik o powierzchni 1000 m² o zróżnicowanej głębokości. W przeciągu kilku sezonów miejsce to zostało zasiedlone przez liczne płazy. Przestępują tutaj do rozrodu: traszka zwyczajna, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, żaba moczarowa, ropucha szara oraz liczne żaby z kompleksu żab zielonych. W miarę zarastania zbiornika oczekujemy na gody pierwszych traszek grzebieniastych.
W roku 2017 braliśmy czynny udział w projektowaniu budowy wygrodzeń herpetologicznych na drodze wojewódzkiej numer 141 w miejscowości Rożnowo Nowogardzkie. Wspólnymi siłami wraz z Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ZTP (Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze) oraz Wydział Dróg Wojewódzkich w Koszalinie udało się wygrodzić około 500 metrów drogi i tym samym ochronić liczne płazy przed śmiercią na tym odcinku drogi.
W 2015 udało nam się ze środków własnych nabyć silnie zmeliorowaną łąkę. Po kilku sezonach udało się przywrócić stosunkowo dobre warunki hydrologiczne na tym terenie. Zabiegi ochronne polegają teraz już tylko na częściowym wykaszaniu. Ma to na celu zachowanie otwartego charakteru tego miejsca. Ciekawsze gatunki, które udało się tutaj przywrócić i które przystępują w tym miejscu regularnie do rozrodu to: traszka grzebieniasta, grzebiuszka ziemna, żaba moczarowa, rzekotka drzewna.  Awifaunę reprezentują lęgowe tutaj żuraw, perkozek, wodnik, gęgawa, łyska, kokoszka, strumieniówka.  Miejsce to jest ostoją bobrów ...