Statut Fundacji dla Klimatu i Bioróżnorodności

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Fundacja dla Klimatu i Bioróżnorodności, zwana dalej: ,,Fundacją'' została ustanowiona

przez Macieja Sobieraja, Martę Hapoń-Sobieraj (zwanych dalej: ,,Fundatorami'') aktem notarialnym sporządzonym w dniu 26 stycznia 2023 roku, przez notariusza Wiesławę Alinę Włodarczak-Wardacką z Kancelarii Notarialnej w Goleniowie, ul. Pocztowa 1C/3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną od dnia jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 2

 

 1. Nazwa Fundacji brzmi: ,,Fundacja dla Klimatu i Bioróżnorodności".
 2. Siedzibą Fundacji jest Rożnowo Nowogardzkie.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§3

 

 1. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwej realizacji celów Fundacji może ona prowadzić działalność także

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja może używać odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cele statutowe Fundacji jest Minister właściwy ds. środowiska

 

 

 1. Cele i zasady działania Fundacji

 

§4

 

 1. Celami Fundacji są :

 

  1. Ochrona środowiska w celu zachowania bioróżnorodności oraz zapewnienia dobrej jakości życia ludzi oraz podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu.
  2. Ochrona roślin i zwierząt oraz siedlisk potrzebnych do ich funkcjonowania.
  3. Budzenie wrażliwości i kształtowanie świadomości społecznej w sprawach dotyczących środowiska i skutków zmian klimatu.

 

 1. Działalność Fundacji nie ma na celu osiągania zysku.

 

§5

 

 1. Fundacja realizuje wymienione wyżej cele m. in. poprzez:

 

  1. Kształtowanie polityk, strategii i prawodawstwa służących efektywnej ochronie środowiska.
  2. Współprace z instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem na rzecz kształtowania przyjaznych środowisku postaw i wdrażania rozwiązań proekologicznych (w kraju i - jeśli to konieczne dla realizacji celów - za granicą).
  3. Udział w postępowaniach Sądowo-administracyjnych w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji,
  4. Podejmowanie projektów ochrony roślin i zwierząt oraz siedlisk niezbędnych do ich funkcjonowania i zachowania bioróżnorodności,
  5. Podejmowanie projektów i działań przeciwdziałającym negatywnym skutkom zmian klimatycznych,
  6. Zakup i dzierżę nieruchomości służących ochronie przyrody i realizacji innych celów Fundacji,
  7. Upowszechnianie informacji o zagrożeniach środowiska i sposobach przeciwdziałania im m.in. poprzez publikacje,
  8. Inicjowanie i prowadzenie badan, analiz i ekspertyz dotyczących środowiska,
  9. Organizację kampanii, konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń, wystaw, konkursów, wypraw, związanych z problematyką ochrony środowiska.

 

§6

 

 1. Dla realizacji swych celów, Fundacja może wspierać działalność osób prawnych oraz osób fizycznych, a także przystępować do zrzeszeń i stowarzyszeń osób prawnych i organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§7

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Cały dochód Fundacja przeznacza na działalność statutową. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

 

  1. Doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
  2. Sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów z logo Fundacji.
  3. Prace badawcze i naukowe w dziedzinie przyrody i ochrony środowiska.
  4. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
  5. Działalność wydawnicza.

 

 

 

 

 

§8

 

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych), będący funduszem założycielskim, oraz inne środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte przez Fundacje w toku działania a w szczególności z:

 

  1. Przychodów z publicznych imprez i innych akcji organizowanych przez Fundację.
  2. Zbiórek publicznych, darowizn, spadków, zapisów i innych bezpłatnych przysporzeń.
  3. Dochodów z mienia ruchomego i nieruchomego Fundacji oraz praw majątkowych.
  4. Dotacji.
  5. Grantów.
  6. Dywidend i zysków z akcji, udziałów, obligacji, lokat bankowych i innych inwestycji.
  7. Dochodów z działalności gospodarczej.
  8. Prowadzenia odpłatnej działalności statutowej.

 

 1. Środki posiadane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele przewidziane niniejszym statutem.

 

 

 1. Organy Fundacji

 

§9

 

 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji (zwane dalej odpowiednio: ,,Zarządem" i ,,Radą").
 2. Nie można być równocześnie członkiem obu organów Fundacji.

 

§ 10

 

 1. Zarząd, składający się z 2-4 członków, kieruje pracami Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz i udziela pełnomocnictw do reprezentacji.
 2. Fundatorzy są członkami pierwszego Zarządu.
 3. Zmian składu Zarządu dokonuje Zarząd uchwałą wymagającą poparcia bezwzględnej większości głosów pełnego składu Zarządu.
 4. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes powoływany lub odwoływany spośród członków Zarządu bezwzględną większością głosów pełnego składu Zarządu.
 5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz podpisywania umów i zobowiązań w jej imieniu mogą być składane przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego członka Zarządu.
 6. Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu zatrudnia pracowników Fundacji.
 7. Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Fundacji.
 8. Członkowie Zarządu mogą wchodzić w skład organów innych fundacji i stowarzyszeń po uzyskaniu akceptacji wszystkich członków zarządu.
 9. Zasady pracy Zarządu może regulować odrębny regulamin.

 

§ 11

 

 1. Zarząd może powołać Radę Fundacji.
 2. Rada Fundacji jest organem doradczym Zarządu.
 3. Zasady powoływania, odwolywania członków Rady, kompetencje Rady oraz zasady jej funkcjonowania ustala Zarząd odrębnym regulaminem.

 

 

 1. Zmiana Statutu Fundacji

 

§ 12

 

 1. Statut Fundacji może być zmieniany przez Zarząd bezwzględną większością głosów pełnego składu Zarządu. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

§ 13

 

 1. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji oraz w razie osiągniecia celu, dla którego zastała ustanawiana lub decyzją Zarządu w każdym innym przypadku.
 2. Decyzje o likwidacji i powołaniu likwidatora Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów pełnego składu Zarządu.
 3. W razie likwidacji Fundacji jej majątek podlega przekazaniu na rzecz organizacji pozarządowej, której cele działania są zbieżne z celami Fundacji.